התרגשות גדולה בקרב תלמידי כולל תורה בכל 100 הסניפים, עשרות זוגות תפילין מהודות חולקו לתלמידים רבים שקבלו על עצמם להניח תפילין מידי יום. 

התפילין מהודרות ביותר הוכנו בקפידה רבה על ידי סופרים יר”ש, התפילין הם ד’ על ד’, והכל באיכות ובהידור הגבוה ביותר. ע”ג שקית התפילין נרקם שם התלמיד. 

השלוחים מדווחים על התרגשות רבה בקרב מקבלי התפילין. הרב שמעון ברגמן השליח ורבה של ניז’ני נובגורוד כותב להנהלת הכוללים: “את הבוקר הזה שהגיעו שמונת הזוגות לתלמידים הזוכים לא אשכח לעולם, בכזו חדווה הם הניחו את התפילין המהודות, והתפילה הארוכה שבאה בעקבותיה.. קשה לשער ולתאר במילים את ההתרגשות”. 

התפילין נשלחו לעשרות השלוחים שהצטרפו למבצע, שהוקדש לרגל חמישים שנה למבצע תפילין ובעקבות ההתעוררות הרבה שבאה בעקבותיה. 

עדיין נותר אפשרות לסייע בתרומת תפילין מהודרות לעשרות התלמידים המצפים לה.

בטוחנו כי מצווה גדולה זו המתקיימת בהידור רב, גרמה נח”ר גדול למשלח